Wednesday, June 30, 2010

گیومه 081


بدیهی‌ست مترجم در برگرداندن این جمله‌ی تاجدار برای خود آزادی ویژه‌ای قائل شده است.‏

1 comment: