Sunday, August 29, 2010

گیومه 123

1 comment:

الف said...

و گاهي چقدر تفاوت است ميان اين دو...
خوب بود اين مردم دانه هاي دلشان پيدا بود