Tuesday, July 6, 2010

گیومه 086

1 comment:

شبیر said...

فکر کنم آدم‌های معمولی بهتر از آدم‌های نرمال باشه...ء البته آدم‌های نرمال هم معنی خودش رو داره و جالبه!!!ء