Saturday, November 20, 2010

گیومه 165

1 comment:

donya said...

زمان چیزی نیست مگر محدودیتی که خودمان به خودمان اعمال می کنیم