Saturday, November 27, 2010

گیومه 167

2 comments:

Anonymous said...

آقای گیومه عزیز
این روزها دیر به دیر آپ می کنیدها. تازه روز 11 و 21 نوامبر هم تکراری بود. نکند وقت کشی میکنید؟

Erfan said...

آقای گیومه حواسش پرت است