Monday, May 17, 2010

گیومه 054

1 comment:

candle said...

آخه اگه بخوای پل بسازی ، باید یه پا مهندس باشی و تجربه داشته باشی و از این حرفا ، ولی واسه ساختن دیوار ، سواد و تجربه ی زیادی لازم نیست . یه کارگر بی سواد هم که باشی ، می تونی دیوار بسازی :)